CZWARTE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO DROMOST W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ JAKO CAŁOŚCI

CZWARTE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO DROMOST W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ JAKO CAŁOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO „DROMOST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻABNIE

ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 3.058.080,00 zł netto [słownie: trzy miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100]. 

W skład oferowanego przedsiębiorstwa wchodzą:

  • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami produkcyjno – magazynowymi z zapleczem socjalno – biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położona w miejscowości Żabno, gmina Brodnica. W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą o nr PO1M/00016952/4. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działki o nr geodezyjnym 32/1, 32/2, 32/3, 180 i 181 z arkusza mapy nr 1, obręb 0012 Żabno, o łącznym obszarze 56 200 m2.
  • ruchomości, w skład których wchodzą środki trwałe i wyposażenie znajdujące się w miejscowości Żabno.

Wyłączeniu w ramach procedury sprzedaży całego przedsiębiorstwa podlegają: wierzytelności upadłego, zapasy magazynowe, środki finansowe znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnice przedsiębiorstwa, dokumentacja księgowa, finansowa i handlowa konieczna do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego oraz podlegająca archiwizacji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

  1. złożenie w terminie do dnia 26 maja 2017 r. pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOST” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żabnie – oferta dot. sprzedaży przedsiębiorstwa, sygn. akt XI GUp 103/15 – nie otwierać”, na warunkach wskazanych w regulaminie zbycia w trybie sprzedaży z wolnej ręki wraz ze wszystkimi wymaganymi w nim oświadczeniami i dokumentami.

Oferta nie spełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana.

  1. wpłacenie wadium w wysokości 305.808,00 zł [słownie: trzysta pięć tysięcy osiemset osiem złotych 00/100], na konto bankowe masy upadłości: Bank Millenium S.A. 94 1160 2202 0000 0000 6089 4839 – do dnia wskazanego jako ostateczny termin do złożenia ofert, z tym zastrzeżeniem, że za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto masy upadłości.

Syndyk zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia konkursu ofert oraz odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Przedmiot oraz szczegółowe warunki sprzedaży określone zostały w regulaminie.

Oglądanie przedsiębiorstwa upadłego, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowe informacje, może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 61 847 69 39  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.