DRUGIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU PUP MOBEL OASE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

DRUGIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU PUP MOBEL OASE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO MOBEL OASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż poniżej oferowanych składników majątku wchodzących w skład masy upadłości:

a) nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Zielonagóra, gm. Obrzycko, powiat Szamotulski, działka nr 340, z ark. mapy: 12, KW nr PO1A/00035121/7 opisanej przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w operacie szacunkowym z dnia 25 listopada 2016 r. – za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 75 % wartości przyjętej w przedłożonym operacie szacunkowym z dnia 25 listopada 2016r., tj. 6.450,00 zł bez podatku VAT (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

b) nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Zielonagóra, gm. Obrzycko, powiat Szamotulski, działka o nr 335, z ark. mapy: 12, KW nr PO1A/00033110/3 opisanej przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w operacie szacunkowym z dnia 25 listopada 2016 r. – za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 75 % wartości przyjętej w przedłożonym operacie szacunkowym z dnia 25 listopada 2016 r., tj. 20.775,00 zł bez podatku VAT (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100);

c) ruchomości opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w aneksie do raportu z wyceny z dnia 20 grudnia 2016 r., a nie sprzedanych w pierwszym postępowaniu – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania, nie niższe jednak niż 50 % wartości przyjętej w przedłożonym aneksie do raportu z wyceny z dnia 20 grudnia 2016 r.;

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1. złożenie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Mobel Oase sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu – oferta dot. sprzedaży majątku, sygn. akt XI GUp 241/16 – nie otwierać”, na warunkach wskazanych w regulaminie zbycia w trybie sprzedaży z wolnej ręki wraz ze wszystkimi wymaganymi w nim oświadczeniami i dokumentami.

Oferta nie spełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana.

Syndyk zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia konkursu ofert oraz odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Oglądanie majątku upadłego, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowe informacje, może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 61 847-69-39  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

REGULAMIN SPRZEDAŻY