TRZECIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako całości

TRZECIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako całości

 SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

AMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 2.103.024,00 zł netto [słownie: dwa miliony sto trzy tysiące dwadzieścia cztery złote 00/100].

W skład oferowanego przedsiębiorstwa wchodzą:

  • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami produkcyjno – magazynowymi z zapleczem socjalno – biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położona w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zielonogórskiej 11. W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą o nr PO1S/00027516/1. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działki o nr geodezyjnym 3895/1, z arkusza mapy nr 34, obręb 0001 Grodzisk Wlkp., o łącznym obszarze 8 662 m2,
  • ruchomości, w skład których wchodzą środki techniczne i wyposażenie znajdujące się w Poznaniu oraz Grodzisku Wlkp., określone w opinii nr E – 02/09/2015 z dnia 11 września 2015 r.

Wyłączeniu w ramach procedury sprzedaży całego przedsiębiorstwa podlegają: wierzytelności upadłego, zapasy magazynowe, środki finansowe znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnice przedsiębiorstwa oraz dokumentacja księgowa, finansowa i handlowa konieczna do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego oraz podlegająca archiwizacji.

Zgodnie z umową dzierżawy przedsiębiorstwa zawartą w dniu 17 września 2015 r., dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa upadłej, które może być zrealizowane w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia o sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

  1. złożenie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: AMPOL INTERNATIONAL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu – oferta dot. sprzedaży przedsiębiorstwa, sygn. akt XI GUp 102/15 – nie otwierać”, na warunkach wskazanych w regulaminie zbycia w trybie sprzedaży z wolnej ręki wraz ze wszystkimi wymaganymi w nim oświadczeniami i dokumentami.

Oferta nie spełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana.

  1. wpłacenie wadium w wysokości 210.302,40 zł. [słownie: dwieście dziesięć tysięcy trzysta dwa złote 40/100], na konto bankowe masy upadłości: Bank Zachodni WBK 58 1090 1854 0000 0001 3085 7427 – do dnia wskazanego jako ostateczny termin do złożenia ofert, z tym zastrzeżeniem, że za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto masy upadłości.

Syndyk zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia konkursu ofert oraz odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Oglądanie przedsiębiorstwa upadłego, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowe informacje, może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 61 847 69 39  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

REGULAMIN SPRZEDAŻY